مانا سیستم گلستان

7000 3422 017 

8000 3422 017 

3939 171 0911 

1250porso.jpg

- مناسب برای کامپیوترهای خانگی
- تکنولوژی Line Interactive
- مجهز به AVR

 

1250WATT-1.jpg

 

1250WATT-2.jpg