مانا سیستم گلستان

7000 3422 017 

8000 3422 017 

3939 171 0911 

یو پی اس ماژولار

خلاصه توانمندي دستگاه هاي سري DPA UPScale:

يو پی اس هايST  DPA UPScaleازنوعDouble Conversion  (ONLINE) با توانايي  سخت افزاري و نرم افزاري منطبق باتكنولوژي روز دنيا مي باشند و امكان افزايش زمان برق دهي (LONG  BACK UP TIME  ) با توجه به ظرفيت باتری به صورت نا محدود را دارا مي باشد.

خلاصه توانمندی دستگاه های سری PowerScale10 kVA-50 kVA 

یو پی اس های PowerScaleاز نوع (ONLINE Double Conversion ) با توانایی سخت افزاری و نرم افزاری منطبق  با تکنولوژی روز دنیا می باشد و امکان افزایش زمان برق دهی با توجه به ظرفیت باتری به صورت نا محدود می باشد.

خلاصه توانمندي دستگاه هاي سري CONCEPT POWER – DPA

يو پي اس هاي  CONCEPT POWER-DPAازنوعDouble Conversion  (ONLINE) با توانايي  سخت افزاري و نرم افزاري منطبق باتكنولوژي روز دنيا مي باشند و امكان افزايش زمان برق دهي (LONG  BACK UP TIME  ) با توجه به ظرفيت باتری به صورت نا محدود مي باشد.